Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Буковлък - УПИ І-66 и УПИ ІІ-66, кв.13

1495

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решение №843 от 25.01.2018 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

На 28.02.2018 г. – СРЯДА

от 11:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ І-66, кв.13, с площ 750 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 4 500 лв. без ДДС и депозит за участие 450 лв.

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ ІІ-66, кв.13, с площ 680 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 4 000 лв. без ДДС и депозит за участие 400 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нови търгове за тези имоти ще се проведат на 14.03.2018 г. в същия час и при същите условия.

 

ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 19.02.2018 г. до 12:00 ч. на 27.02.2018 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 27.02.2017 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува от 02.03.2018 г. до 12:00 ч. на 13.03.2018 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 13.03.2018 г.

 

Телефон за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-310