Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Буковлък

1166

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решения  №№1179 и 1180 от 20.12.2018 г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти

 

Публичнитe търгове ще се проведат на 29.01.2019 г. – ВТОРНИК

 

 

от 14.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в село Буковлък, община Плевен – УПИ ІІІ, кв.7, с площ 600 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 5 100 лв. и депозит за участие 510 лв.

 

от 14.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен – УПИ ІІ-66, кв.13, с площ 680 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 4 500 лв. и депозит за участие 450 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 12.02.2019 г. в същия час и при същите условия.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 14.01.2019 г. до 12.00 ч. на 28.01.2019 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16.00 ч. на 28.01.2019 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 30.01.2019 г. до 12.00 ч. на 11.02.2019 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 11.02.2019 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310