Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен

1366

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

На основание Решения 273/30.07.2020 г., 274/30.07.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

На 16.09.2020 г. – СРЯДА

от 14.00 ч:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.857.5.14, находящ се в гр. Плевен, бул.”Христо Ботев” №48, представляващ две помещения с обща застроена площ 28 кв.м, разположени в приземния етаж на шестетажна масивна жилищна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части, общите помещения и от правото на строеж за сградата в поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, а по регулационния план на гр.Плевен УПИ ХVІІ, кв.199, при първоначална цена 20 000 (двадесет хиляди) лева и депозит в размер на 2 000 (две хиляди) лева.

от 15.00 ч:

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.538.4.45, находящ се в  гр.Плевен, бул.”Ген.Скобелев” №20, вх.А, ет.1,  със застроена площ 100,62 кв.м, с предназначение: за склад, заедно със съответните идеални части от общите части и общите помещения и от общите части, общите помещения и от правото на строеж за сградата в поземлен имот с идентификатор 56722.662.538, а по регулационния план на гр.Плевен УПИ І, кв.168, при първоначална цена 69 000 (шестдесет и девет хиляди) лева и депозит в размер на 6 900 (шест хиляди и деветстотин) лева.

  При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 30.09.2020 г. в същите часове и при същите условия.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на първия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 02.09.2020 г. до 12.00 ч. на 15.09.2020 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 15.09.2020 г.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧНИ търгОВЕ, тръжна документация ще се закупува от 18.09.2020 г. до 12.00 ч. на 29.09.2020 г. в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 29.09.2020 г.

 

Телефон за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинската собственост”:  (064) 881-324 и 881-310