Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Ясен

1391

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 

На основание Решения 180/30.04.2020 г., 201/28.05.2020 г. и 231/25.06.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

На 05.08.2020 г. – СРЯДА

от 14:00 ч:

1. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул.”Ралица” №6, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.663.22 с площ 376 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на гр.Плевен УПИ Х-663.22, кв.177, за жилищно строителство, при първоначална цена от 50 000  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 5 000 лв.

от 14:30 ч:

2. Недвижим имот, находящ се в с.Ясен, представляващ 523 кв.м ид.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87597.301.886, а по регулационния план на с.Ясен УПИ І, кв.78а, целият с площ 532 кв.м, отреден за магазин и трафопост, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда за търговия с идентификатор 87597.301.886.1 със застроена площ 76 кв.м, при първоначална цена от 25 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 2 500 лв.

от 15:00 ч:

3. Недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” 1-ви микрорайон, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.667.705 с площ 8619 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, а по регулационния план на гр.Плевен УПИ ІV, отреден за поликлиника с аптека, кв.2, заедно с изградените в груб строеж три обществени сгради: 56722.667.705.1 – 8 етажна сграда със застроена площ 588 кв.м, 56722.667.705.2 – 3 етажна сграда със застроена площ 1 218 кв.м, 56722.667.705.3 – 2 етажна  сграда със застроена площ 327 кв.м, при първоначална цена от 1 133 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 113 300 лв.    

 При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 27.08.2020 г. в същите часове и при същите условия.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на първия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 21.07.2020 г. до 12.00 ч. на 04.08.2020 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 04.08.2020 г.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧНИ търгОВЕ, тръжна документация ще се закупува от 10.08.2020 г. до 12.00 ч. на 26.08.2020 г. в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 26.08.2020 г.

 

Телефон за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-310  и 881-324