Публични търгове за право на строеж и продажба на общински недвижиими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Гривица

1493

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №№ 1463, 1465, 1466 и 1470/26.09.2019г. и Решение № 1500/17.10.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти и учредяване право на строеж за гаражи:

 

На 07.11.2019 г. – ЧЕТВЪРТЪК

от 14:00ч:

Два броя незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Буковлък, община Плевен, отредени за жилищно строителство:

  1. УПИ Х, кв.7, с площ 595 кв.м, при първоначална цена 7 500 лв. и депозит за участие 750 лв.
  2. УПИ ХІ, кв.7, с площ 595 кв.м, при първоначална цена 7 500 лв. и депозит за участие 750 лв.

от 14:30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Гривица, община Плевен – УПИ ІХ, кв. 31, с площ 876 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 10 500 лв. и депозит за участие 1 050 лв.

от 15:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „Иван Тодоров” №8 – УПИ ХVІІІ-957, кв. 834, с идентификатор: 56722.656.558, с площ 395 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 23 500 лв. и депозит за участие 2 350 лв.

от 15:30 ч:

Продажба на „Плувен комплекс” в град Плевен, Източна индустриална зона, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ, кв.617, отреден за плувен басейн, целият с площ 5 468 кв.м, заедно с построените в него: едноетажна спортна сграда със застроена площ 775 кв.м и 5 бр. постройки на допълващо застрояване с обща застроена площ 408 кв.м, при първоначална цена 395 000 лв. и депозит за участие 39 500 лв.

от 16:00 ч:

Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на 8 бр. гаражи с площ 18 кв.м. в ПИ с идентификатор 56722.662.348 – УПИ ІV, кв.327, град Плевен, при първоначална цена 70 лв. за 1 кв.м застроена площ и депозит за участие 126 лв. До участие в търга се допускат само лица притежаващи собственост: сграда и/или самостоятелен обект в сгради, попадащи в ПИ с идентификатор 56722.662.348 - УПИ ІV, кв.327, град Плевен, с административни адреси: ул. ”Солун” № 33 и 35 – ЖСК „Агрострой”, ул. ”Ген. Владимир Вазов” № 7 – ЖСК „Гергана”, № 9 – ЖСК „Петрол-3”, № 13 – ЖСК „Петрол-2”, № 15 – ЖСК „Кайлъка-2” и № 19 – ЖСК „Панорама”, ул. Тунджа” № 34 – ЖСК „Надежда-88”. Собствеността ще се проверява в Агенция по геодезия, картография и кадастър в регистъра към съответния идентификатор на обекта.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите или за правото на строеж за гаражи, нов търг ще се проведе на 21.11.2019 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 24.10.2019 г. до 12.00 ч. на 06.11.2019 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16.00 ч. на 06.11.2019 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 11.11.2019г. до 12.00 ч. на 20.11.2019 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16.00 ч. на 20.11.2019 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310