Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

539

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения № 1037/ 25.08.2022 г. и № 1038/25.08.2022 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията от участниците:

 

Публичните търгове ще се проведат на 25.10.2022 г. – ВТОРНИК

от 14:30 ч:

Незастроен общински недвижим имот с идентификатор 56722.663.239 с площ 277 кв. м, съставляващ УПИ ХVIII-7944 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство в кв.459, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Драва” № 37 при първоначална цена 60 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 6 000 лв.

от 15:00 ч:

Незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.882 с площ 607 кв. м, съставляващ УПИ VІII по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство в кв.7, при първоначална цена 14 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 1 400 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 15.11.2022 г. в същия час и при същите условия

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 12.10.2022 г. до 12:00 ч. на 24.10.2022 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 24.10.2022 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 02.11.2022 г. до 12:00 ч. на 14.11.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 14.11.2022 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:         (064) 881-324 и 881-310.