Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Бохот и с. Гривица

492

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения №1094, 1099, 1101 и 1117 от 27.10.2022 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията от участниците:

 

Публичните търгове ще се проведат на 06.12.2022 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

Незастроен недвижим имот с идентификатор 17854.201.1216 с площ 787 кв.м, съставляващ УПИ VII, в кв.88 по плана за регулация на с. Гривица, отреден за жилищно строителство, при  първоначална цена на имота – 24 800 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 2480 лв.

 

от 14:30 ч:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.24, с административен адрес гр. Плевен, ул. Георги Кочев №13, вх.Б, ет.7, представляващ ателие №6 със застроена площ 56.53 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение №23 със светла площ 4.69 кв.м. и 0.7631% ид.ч. от общите части и общите помещения на сградата със ЗП 815.58 кв.м., при първоначална цена на имота – 71 100 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 7 110 лв.

 

от 15:00 ч:

Незастроен недвижим имот с идентификатор 05921.211.812 с площ 1090 кв.м, съставляващ УПИ I по плана на с. Бохот, отреден за жилищно строителство в кв.5, при първоначална цена 9 600 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 960 лв.

 

От 15:30 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, жк.”Дружба” 1-ви микрорайон, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.667.705 с площ 8619 кв.м, съставляващ УПИ ІV, отреден за жилищно строителство и обслужващи дейности, кв.2, заедно с изградените в груб строеж три обществени сгради: 56722.667.705.1 – 8-етажна сграда със застроена площ 588 кв.м;

56722.667.705.2 – 3-етажна сграда със застроена площ 1 218 кв.м;

56722.667.705.3 – 2-етажна  сграда със застроена площ 327 кв.м,

при първоначална цена от 1 230 040 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 123 004 лв.    

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 05.01.2023 г. в същия час и при същите условия.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 23.11.2022 г. до 12:00 ч. на 05.12.2022 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 05.12.2022 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 12.12.2022 г. до 12:00 ч. на 04.01.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 04.01.2023 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:         (064) 881-324 и 881-310.