Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Горталово

640

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения №850/ 31.03.2022 г., № 957/30.06.2022 г. и № 997/28.07.2022 г.,

на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията от участниците:

 

Публичните търгове ще се проведат на 30.08.2022 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

Незастроен общински недвижим имот с идентификатор 56722.655.265 с площ 821 кв. м, съставляващ УПИ ІІ-655.265 в кв.729 по плана на гр. Плевен, жк. „Сторгозия”, отреден за обществено обслужващи дейности при първоначална цена 90 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 9 000 лв.

 

 

от 14:30 ч:

Незастроен общински недвижим имот с идентификатор 17258.101.305 с площ 154 кв. м, съставляващ част от УПИ ХI-41 по плана на с.Горталово, отреден за жилищно строителство в кв.10, при първоначална цена   3400 лв. и депозит за участие 340лв.

 

 

от 15:00 ч:

Незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.890 с площ 564 кв. м, съставляващ УПИ ІII-34 по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство в кв.17а, при първоначална цена 12 720 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 1272 лв.

 

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 13.09.2022 г. в същия час и при същите условия

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 16.08.2022 г. до 12:00 ч. на 29.08.2022 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 29.08.2022 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 31.08.2022 г. до 12:00 ч. на 12.09.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 12.09.2022 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:  (064) 881-324 и 881-310.