Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица и с. Радишево

1705

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решения № 998/28.07.2022 г., № 959 и 958/30.06.2022 г.

на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията от участниците:

 

Публичните търгове ще се проведат на 14.09.2022 г. – СРЯДА

 

от 14:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 61426.501.592 с площ 635 кв. м, съставляващ УПИ XIХ, кв.23, отреден за жилищно строителство, находящ се в  с. Радишево, при първоначална цена 14 100 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 1 410 лв.

 

от 14:30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.659.1115 с площ 846 кв. м, съставляващ УПИ VІІІ, кв.304, отреден за жилищно строителство,  находящ се в гр. Плевен, ул. „Панега“ № 22-26, при първоначална цена 120 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 12 000 лв.

 

от 15:00 ч:

Незастроени урегулирани поземлени имоти, съставляващи урегулирани поземлени имоти находящи се в кв.96, отредени за жилищно строителство, с. Гривица, както следва:

 

Поземлен имот с идентификатор

Имот

по рег. план

Площ

кв. м.

Първоначална цена

/лв./ без ДДС

 

Депозит

1

17854.201.1223

УПИ VII

747

30 000 лв.

3000 лв.

2

17854.201.1224

УПИ VIII

742

30 000 лв.

3000 лв.

3

17854.201.1219

УПИ III

749

30 000 лв.

3000 лв.

4

17854.201.1225

УПИ IX

744

30 000 лв.

3000 лв.

5

17854.201.1226

УПИ Х

1031

35 000 лв.

3500 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 30.09.2022 г. в същия час и при същите условия

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Заседателната зала на ІII-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 30.08.2022 г. до 12:00 ч. на 13.09.2022 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 13.09.2022 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 19.09.2022 г. до 12:00 ч. на 29.09.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 29.09.2022 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:  (064) 881-324 и 881-310