Публични търгове за продажба на общински недвижиими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

1479

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решения  № 1378/27.06.2019г., № 1404/25.07.2019г., №№ 1443, 1444 и 1445/29.08.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти и учредяване право на строеж за гаражи:

 

На 25.09.2019г. – СРЯДА

от 14.00ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящи се в с. Буковлък, община Плевен – УПИ ХVІІІ, кв.22, с площ 670 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 8 000 лв. и депозит за участие 800 лв.

от 14.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен – УПИ V-66, кв. 13, с площ 800 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 8 500 лв. и депозит за участие 850 лв.

от 15.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен – УПИ ХVІІІ-66, кв. 13, с площ 870 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 9 000 лв. и депозит за участие 900 лв.

от 15.30 ч:

Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на 1 бр. гараж с площ 18 кв.м. в  ПИ с идентификатор 56722.661.769 – УПИ І, кв.67, бул.”Христо Ботев”, град Плевен, при първоначална цена 70 лв. за 1 кв.м застроена площ и депозит за участие 126 лв.  

от 16.00 ч:

Продажба на втори етаж от триетажна жилищна сграда в град Плевен, ул. „Васил Левски” № 168/ул. „Дойран” № 53б, представляващ жилище на две нива с обща застроена площ от 155.90 кв.м, заедно с 190 кв.м ид.ч. от застроен поземлен имот – УПИ V-5130, кв.116а с идентификатор: 56722.659.445, целият с площ 299 кв.м, при първоначална цена 148 000 лв. и депозит за участие 14 800 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите или за правото на строеж за гаражи, нов търг ще се проведе на 16.10.2019г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 12.09.2019г. до 12.00 ч. на 24.09.2019г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 24.09.2019г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 01.10.2019г. до 12.00 ч. на 15.10.2019г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 15.10.2019г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310