Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти и право на строеж в гр. Плевен

1255

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  № 541, 542 и 543 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за учредяване право на строеж и за продажба на общински недвижими имоти:

 

Публичните търгове ще се проведат на 15.06.2021 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.129.1.64, находящ се в гр.Плевен, ул.” Александър Стамболийски” №1, представляващ обект за търговска дейност със застроена площ 84 кв.м, разположен на първия етаж в масивна осеметажна сграда за научна и проектантска дейност, при първоначална цена от 118 370 лв. и депозит за участие 11 837 лв.

 

от 14:30 ч:

2. Недвижим имот, находящ се в землището на гр. Плевен, защитена местност парк “Кайлъка”, представляващ масивна триетажна вилна сграда с идентификатор 56722.618.1.15, със застроена площ 341 кв.м и разгъната застроена площ 949 кв.м, при първоначална цена от 272 300 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 27 230 лв.

 

от 15:00 ч:

3.Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на 18 бр. гаражни клетки, всяка със застроена площ 24,54 кв. м в ПИ с идентификатор 56722.655.21 – УПИ І, кв.700е, (между блокове ШПК 1 и ШПК2) гр. Плевен, жк ”Сторгозия”, при първоначална цена от 67 лв. за 1 кв. м застроена площ и депозит за участие 164 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 29.06.2021 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 01.06.2021 г. до 12:00 ч. на 14.06.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” №4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16.00 ч. на 14.06.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 16.06.2021 г. до 12:00 ч. на 28.06.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 28.06.2021 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310

За оглед на Вилата в ЗМ Кайлъка – лице за контакти: Ивайло Иванов GSM 0888657677