Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти и право на строеж в гр. Плевен, гр. Славяново и с. Ясен и движими вещи (лодки и водни колелета)

1727

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  № 756/26.10.2017г., 777/30.11.2017г., 860, 868 и 880 от 22.02.2018г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти и  движими вещи, и за учредяване право на строеж:

 

На 27.03.2018г. – ВТОРНИК

от 14.00ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в град Плевен, жк “Кайлъка” с идентификатор 56722.666.5 с площ 343 кв.м, попадащ в УПИ VІІ, кв. 428, отреден за обществено обслужване, при първоначална цена 13 500 лв. и депозит за участие 1 350 лв.

от 14.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Ясен, община Плевен - УПИ Х, кв. 81, с площ 2 435 кв.м, отреден за производствени и складови дейности, при първоначална цена 42 000 лв. и депозит за участие 4 200 лв.

от 15.00 ч:

Учредяване право на строеж за изграждане на лятна кухня с навес върху застроен общински недвижим имот, находящ се в с. Ясен, община Плевен – УПИ І-697, кв.56а, със застроена площ 98.00 кв.м, при първоначална цена от 1 200 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 120 лв.

от 15.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в град Славяново, община Плевен - УПИ ХХІ, кв. 88, с площ 735 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 6 500 лв. и депозит за участие 650 лв.

от 16.00 ч:

Движими вещи, находящи се в склад на ОП „Акварел” – Плевен, при първоначална цена и депозит за участие, както следва:

  1. Гребна лодка „Диана” – 1 бр. с първоначална цена 300 лв. и депозит за участие – 30 лв.
  2. Гребни лодки тип „ЯЛ” – 7 бр. с първоначална цена за 1 бр. 400 лв. и депозит  – 40 лв.
  3. Водни колела – 3 бр. с първоначална цена за 1 бр. 200 лв. и депозит за участие – 20 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите или вещите, нов търг за тези имоти и вещи ще се проведе на 17.04.2018г. в същия час и при същите условия.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ - 120 лв. без ДДС.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ - 50 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 15.03.2018г. до 12.00 ч. на 26.03.2018г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 26.03.2018г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 29.03.2018г. до 12.00 ч. на 16.04.2018г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 16.04.2018г.

ОГЛЕД НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ ще бъде осигурен, след предварително уговаряне на тел. 0879 911 196 с г-н Красимир Коцев – Директор на ОП „Акварел” – Плевен.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310