Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен

1660

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 

На основание Решения 317/27.08.2020 г., 319/27.08.2020 г., 320/27.08.2020 г. и 321/27.08.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

На 07.10.2020 г. – СРЯДА

от 14.00 ч:

1. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул.”Незабравка” №7Б, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.654.34 с площ 379 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на гр.Плевен УПИ ІХ-82, кв.10, за жилищно строителство, при първоначална цена от 26 000  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 2 600 лв.

от 14.30 ч:

2.Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул.”Гренадирска” №75, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.653.37 с площ 396 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: средно застрояване, а по регулационния план на гр.Плевен УПИ ІІ, кв.130а, за жилищно строителство, при първоначална цена от 100 000  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 10 000 лв.

от 15.00 ч:

3.Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул.”Родопи” №5-7, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.660.1431 с площ 250 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на гр.Плевен УПИ ІV-1987,1988, кв.355, за жилищно строителство, при първоначална цена от 65 000  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 6 500 лв.

от 15.30 ч:

4.Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул.”Бургас” №10, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.661.1374 с площ 739 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, а по регулационния план на гр.Плевен УПИ V-661.1374, кв.105, за обществено обслужващи дейности, при първоначална цена от 42 680  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 4 268 лв.

  При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 27.10.2020 г. в същите часове и при същите условия.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на първия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 21.09.2020 г. до 12.00 ч. на 06.10.2020 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 06.10.2020 г.

При провеждане на НОВИ ПУБЛИЧНИ търгОВЕ, тръжна документация ще се закупува от 12.10.2020 г. до 12.00 ч. на 26.10.2020 г. в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 26.10.2020 г.

 

Телефон за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинската собственост”:  (064) 881-324 и 881-310