Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, гр. Славяново и с. Буковлък

1354

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения №922, 917, 918, 932 от 26.05.2022 г. и решение №817 от 24.02.2022 г., на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията от участниците:

 

Публичните търгове ще се проведат на 29.06.2022 г. – СРЯДА

 

от 13:30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 06999.501.883, с площ 598 кв. м, съставляващ УПИ ІХ, кв.7, отреден за жилищно строителство, находящ се в с. Буковлък, при първоначална цена 13 300 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 1330 лв.

 

от 14:00 ч:

Незастроен поземлен имот с идентификатор 67088.701.2273, с площ 753 кв. м, съставляващ УПИ XXI, кв.88, отреден за жилищно строителство, находящ се в гр. Славяново, при начална цена 4 900 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 490 лева.

 

от 14:30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.654.227, с площ 2549 кв. м, съставляващ УПИ VI, кв.715а, отреден за административно обслужване и подземни гаражи, находящ се в гр. Плевен, жк Сторгозия, при първоначална цена от цена 265 700 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 26 570 лв.

 

от 15:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.654.218, с площ 2831 кв. м, съставляващ УПИ IV, кв.715, отреден за административно обслужване и подземни гаражи, находящ се в гр. Плевен, жк Сторгозия, при първоначална цена от 279 900 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 27 990 лв.

 

от 15:30 ч:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.25, с предназначение: за търговска дейност – магазин №1 със застроена площ 17 кв. м, разположен на приземния етаж във вход Б на масивна седеметажна жилищна сграда на бул. „Георги Кочев” №13, гр. Плевен, при първоначална цена 15 920 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 1 592лв.

 

от 16:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.651.509, с площ 528 кв. м, съставляващ УПИ ІІ, кв.604г, отреден за обществено обслужване, находящ се в гр. Плевен, ул. “Западна индустриална зона” при първоначална тръжна цена в размер на 33 500 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 3 350 лв.

 

от 16:30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.654.472, с площ 1032 кв. м, съставляващ УПИ VIII, кв.715а, отреден за административна сграда, комплекс, находящ се в гр. Плевен, жк Сторгозия, при първоначална цена от 109 400 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 10 940 лв.

 

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 14.07.2022 г. в същия час и при същите условия

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Заседателната зала на ІІІ-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 16.06.2022 г. до 12:00ч. на 28.06.2022 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 28.06.2022г

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 04.07.2022 г. до 12:00 ч. на 13.07.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 13.07.2022 г.

Телефони за контакти И ОГЛЕД: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310.