Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, гр. Славяново, с. Радишево и с. Ясен

1737

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решения  № 999,1000,1001, 1002 и 1008/28.06.2018г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

На 01.08.2018г. – СРЯДА

от 14.00ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр.Славяново община Плевен – УПИ ХІ, кв. 88, с площ 735 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 6 200 лв. и депозит за участие 620 лв.

 

от 14.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр.Плевен - УПИ ХVІ, кв. 22, ул.”Ст.Михайловски” №136 с площ 161 кв.м, отреден за обществено обслужване и трафопост, при първоначална цена 17 000 лв. и депозит за участие 1700 лв.

 

от 15.00 ч:

Недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Радишево, м-ст „Под село”, поземлен имот с идентификатор 61426.130.90, с площ 1 077 кв.м, земеделска територия с НТП: за друг вид производствен, складов обект, при първоначална цена 2 200 лв. и депозит за участие 220 лв.

 

от 15.30 ч:

Масивна едноетажна сграда със застроена площ 77 кв.м. с предназначение: магазин за хранителни стоки, попадаща в УПИ ХІV, отреден за магазин и трафопост, кв.69 по плана на с.Ясен при първоначална цена 14 000 лв. и депозит за участие 1400 лв.

 

от 16.00 ч:

Учредяване възмездно право на строеж за изграждане обект с обществено-обслужващо предназначение с площ 40.70 кв.м. в  УПИ ІV, кв.372, ул.”Иван Вазов” №17-23 , град Плевен, при първоначална цена 6 000 лв. и депозит за участие 600 лв. До участие в търга се допускат само лица притежаващи собственост: сграда и/или самостоятелен обект в сграда УПИ ІV, кв.372, гр.Плевен, ул. ”Иван Вазов” №17-23 и ул. ”П.Цветков” №45, имоти с идентификатори 56722.660.673 и 56722.660.674. Собствеността ще се проверява в Агенция по геодезия, картография и кадастър в регистъра към съответния идентификатор на обекта.

При липса на кандидати отговарящи на посочените условия или на обявени спечелили участници, на 15.08.2018 год. от 16.00 часа ще бъдат допуснати всички желаещи.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 15.08.2018г. в същия час и при същите условия

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 16.07.2018г. до 12.00 ч. на 31.07.2018г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 31.07.2018г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 06.08.2018г. до 12.00 ч. на 14.08.2018г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 14.08.2018г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310