Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

993

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решения  №№1273, 1274, 1275 и 1276/28.03.2019 г.

на Общински съвет –Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти

 

Публичнитe търгове ще се проведат на 09.05.2019 г. – ЧЕТВЪРТЪК

 

от 14:00 ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в град Плевен, ул. “Балчик” № 11б с идентификатор 56722.668.1071 с площ 277 кв.м – УПИ VІІ-7197, кв. 181б, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 33 000 лв. и депозит за участие 3 300 лв.

 

от 14:30 ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в град Плевен, ул. “Битоля” № 29 с идентификатор 56722.660.137 с площ 223 кв.м – УПИ VІІІ-2290, кв. 241, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 34 000 лв. и депозит за участие 3 400 лв.

 

от 15:00 ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в град Плевен, ул. “Дойран” № 31 с идентификатор 56722.659.481 с площ 339 кв.м – УПИ ХІ, кв. 115а, отреден за обществено-обслужващи дейности, при първоначална цена 100 000 лв. и депозит за участие 10 000 лв.

 

от 15.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ ХІХ-66, кв. 13, с площ 720 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 6 500 лв. и депозит за участие 650 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 22.05.2019г. – сряда, в същия час и при същите условия.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 15.04.2019г. до 12:00 ч. на 08.05.2019г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 08.05.2019г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 13.05.2019г. до 12:00 ч. на 21.05.2019г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 21.05.2019г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881 324 и 881 310