Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

901

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения:  №  1234/28.02.2019 г., № 1265/28.03.2019г. и от № 1301 до № 1307/24.04.2019 г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти и един публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи

 

Публични търгове, които ще се проведат на 12.06.2019 г. – СРЯДА

от 14:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ V, кв. 7, с площ 595 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 6 000 лв. и депозит за участие 600 лв.

от 14:30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ VІІ-235, кв. 9, с площ 770 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 7 000 лв. и депозит за участие 700 лв.

от 15:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в град Плевен, ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 23, с идентификатор: 56722.656.542 с площ 286 кв.м – УПИ VІІІ-656.542, кв.834, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 25 000 лв. и депозит за участие – 2 500 лв.

от 15:30 ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в град Плевен, ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 75, с идентификатор: 56722.656.511 с площ 590 кв.м – УПИ ІХ-844, кв.565, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена   27 000 лв. и депозит за участие – 2 700 лв.

от 16:00 ч:

Ателие  № 4, вх.Б, ет.VІІ – самостоятелен обект в в жилищна сграда, находяща се в град Плевен, ул. „Георги Кочев” № 13, с идентификатор 56722.661.9.9.22, със застроена площ 70.41 кв.м, при първоначална цена 42 300 лв. и депозит за участие – 4 230 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, обявени на 12.06.2019 г., нов търг за тези имоти ще се проведе на 26.06.2019 г. в същия час и при същите условия.

 

Публични търгОВЕ, които ще се проведАТ на 13.06.2019г. – ЧЕТВЪРТЪК

от 14:00 ч:

  • незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в град Плевен, жк „Сторгозия”, с идентификатор: 56722.654.212 с площ 2 608 кв.м – УПИ ІІ, кв.715, отреден за магазини и битови услуги, при първоначална цена 225 000 лв. и депозит за участие – 22 500 лв.
  • незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в град Плевен, жк „Сторгозия”, с идентификатор: 56722.654.218 с площ 2 831 кв.м – УПИ ІV, кв.715, отреден за административно обслужване и подземни гаражи, при първоначална цена 245 000 лв. и депозит за участие – 24 500 лв.

от 14:30 ч:

  • незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в град Плевен, жк „Сторгозия”, с идентификатор: 56722.654.227 с площ 2 549 кв.м – УПИ VІ, кв.715а, отреден за административно обслужване и подземни гаражи, при първоначална цена 230 000 лв. и депозит за участие – 23 000 лв.
  • незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в град Плевен, жк „Сторгозия”, с идентификатор: 56722.654.472 с площ 1 032 кв.м – УПИ VІІІ, кв.715а, отреден за административно обслужване, при първоначална цена 100 000 лв. и депозит за участие – 10 000 лв.

от 15:00 ч:

Подземен гараж № 15 - самостоятелен обект в сграда, находяща се в град Плевен, ул. „Георги Бенковски” № 75, с  идентификатор: 56722.660.487.2.2, със ЗП - 17.58 кв.м, при първоначална цена 10 000 лв. и депозит за участие – 1 000 лв.

от 15:30 ч:

Движими вещи, находящи се в склад на ОП „Акварел” – Плевен, при първоначална цена и депозит за участие, както следва:

  1. Гребна лодка „Диана” – 1 бр. с първоначална цена 150 лв.
  2. Гребни лодки тип „ЯЛ” – 5 бр. с първоначална цена за 1 бр. 200 лв.
  3. Водно колело – 1 бр. с първоначална цена 100 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите или вещите, обявени на 13.06.2019 г., нов търг за тези имоти или вещи ще се проведе на 27.06.2019 г. в същия час и при същите условия.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС за имотите и 60 лв. без ДДС за вещите.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 27.05.2019 г. до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 17.06.2019 г. до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ търга.

ОГЛЕД НА ГАРАЖА ще бъде осигурен в рамките на всеки работен ден, след предварителна заявка на тел. (064) 881 324.

ОГЛЕД НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ ще бъде осигурен, след предварително уговаряне на тел. (064) 838-212 с г-жа Детелина Дамянова – домакин на ОП „Акварел” – Плевен.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310