Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

788

 

 

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №565 и 566 от 27.05.2021 г.,  на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне

на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

 

Публичните търгове ще се проведат на 06.07.2021 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. Иван Тодоров №8, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.656.558 с площ 395 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на гр. Плевен УПИ ХVІІІ-957, кв.834, за жилищно строителство, при първоначална цена от 20 900  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 2090 лв.

от 14:30 ч:

Недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, представляващ поземлен имот с идентификатор 06999.501.95, с площ 493 кв.м –  урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на селото – УПИ ІХ-10 в кв.18, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 9200 лв. и депозит за участие – 920 лв.

 

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 20.07.2021 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Заседателната зала на ІІІ-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 24.06.2021 г. до 12:00 ч. на 05.07.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 05.07.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 08.07.2021 г. до 12:00 ч. на 19.07.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 19.07.2021 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:         (064) 881-310 и 881-324.