Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

1105

 

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №602, 603 и 606 от 24.06.2021 г.,  на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне

на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

 

Публичнитe търгове ще се проведат на 10.08.2021 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

Помещение в сграда за делова и административна дейност, находящо се в гр. Плевен, ул. Карлово №21, вх.В, ет.1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.554.1.22, със застроена площ 182 кв.м, заедно с прилежащата му маза в сутерена с вход от самостоятелния обект и 1/22 ид.ч. от общите части на сградата, и от правото на строеж, при първоначална цена от 120 000  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 12 000 лв.

 

от 14:30 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. ген.-лейт. Ат. Стефанов №19, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.63 с площ 198 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс – УПИ VІ-7155, кв.182а по регулационния план на града, отреден за обществено обслужване, при първоначална цена от 23 100  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 2310 лв.

 

от 15:00 ч:

Недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 06999.501.492, с площ 586 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на селото – УПИ ХІ в кв.50а, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 11 100 лв. и депозит за участие – 1110 лв.

 

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 24.08.2021 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 27.07.2021 г. до 12:00 ч. на 09.08.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 09.08.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 16.08.2021 г. до 12:00 ч. на 23.08.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 23.08.2021 г.

Оглед на помещението на ул. Карлово №21, вх.В, ет.1 ще бъде осигурен, след направена заявка до ОП „Жилфонд” – Плевен на телефон (064) 800-156.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:  (064) 881-310 и 881-324.