Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

903

 

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №634, 635 от 29.07.2021 г.,  и  №663 от 26.08.2021 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

 

Публичните търгове ще се проведат на 14.09.2021 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. Рибарица №6 – представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.64 с площ 240 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване – УПИ V-7156, кв.182а, отреден за жилищно строителство по регулационния план на града, при първоначална цена от 32 100  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 3210 лв.

 

 

от 14:30 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, жк. Кайлъка, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.666.6 с площ 521 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване – част УПИ VІІ, кв.428 по регулационния план на града, при първоначална цена от 30 000  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 3000 лв.

 

от 15:00 ч:

Недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 06999.501.875, с площ 818 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на селото – УПИ V в кв.3, отреден за магазини, при първоначална цена 15 020 лв. и депозит за участие – 1502 лв.

 

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 28.09.2021 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 07.09.2021 г. до 12:00 ч. на 13.09.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 13.09.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 15.09.2021 г. до 12:00 ч. на 27.09.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 27.09.2021 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:         (064) 881-310 и 881-324.