Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Гривица

1404

 

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  № 365 и 367 от 12.11.2020 г.,  на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне

на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

 

Публичнитe търгове ще се проведат на 28.01.2021 г. – ЧЕТВЪРТЪК

 

от 14:00 ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в град Плевен, ул. „Индустриална” с идентификатор 56722.651.509 с площ 528 кв.м – УПИ ІІ, кв.604г, отреден за обществено обслужване, при първоначална цена 40 000 лв. и депозит за участие 4 000 лв.

 

от 14:30 ч:

Незастроени урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, находящи се в с. Гривица, община Плевен:

  • ПИ 17854.201.1204 – УПИ V, кв.31, с площ 733 кв.м;
  • ПИ 17854.201.1205 – УПИ VІ, кв.31, с площ 741 кв.м;
  • ПИ 17854.201.1206 – УПИ VІІ, кв.31, с площ 737 кв.м,
  • ПИ 17854.201.1207 – УПИ VІІІ, кв.31, с площ 765 кв.м,

при първоначална цена за всеки отделен имот 15 000 лв. и депозит за участие 1500 лв.

 

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 11.02.2021 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 12.01.2021 г. до 12:00 ч. на 27.01.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16.00 ч. на 27.01.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 29.01.2021 г. до 12:00 ч. на 10.02.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 10.02.2021 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310