Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Ралево

742

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №№1203/31.01.2019 г., 1233 и 1234/28.02.2019 г. на Общински съвет –Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,  за продажба на общински недвижими имоти

Публичните търгове ще се проведат на 04.04.2019 г. – ЧЕТВЪРТЪК

от 14:00 ч:

Масивна едноетажна нежилищна сграда – фурна със ЗП от 110 кв.м., построена през 1940 г. в УПИ  І, кв.7 по плана на с. Ралево, община Плевен, отреден за фурна, кметство и озеленяване, при първоначална цена 3 000 лв. и депозит за участие 300 лв.

от 14:30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ ІV, кв. 7, с площ 595 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 5 100 лв. и депозит за участие 510 лв.

от 15:00 ч:

Подземен гараж №15 - самостоятелен обект в сграда, находяща се в град Плевен, ул. „Георги Бенковски” №75, с  идентификатор: 56722.660.487.2.2, със ЗП - 17.58 кв.м, при първоначална цена 10 000 лв. и депозит за участие – 1 000 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 18.04.2019 г. в същия час и при същите условия.

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 18.03.2019 г. до 12:00 ч. на 03.04.2019 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 03.04.2019 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 08.04.2019 г. до 12:00 ч. на 17.04.2019 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 17.04.2019 г.

ОГЛЕД НА ГАРАЖА ще бъде осигурен в рамките на работния ден, след предварителна заявка на тел. 064 881 324.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881 324 и 881 310