Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Ясен

1089

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №760 и 761 от 22.12.2021 г. и №781, 783 и 784 от 27.01.2022г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване

за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията от участниците:

 

Публичнитe търгове ще се проведат на 09.03.2022 г. – СРЯДА

 

от 14:00 ч:

Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на 16 бр. гаражни клетки, всяка със застроена площ 18,00 кв. м в ПИ с идентификатор 56722.655.21 – УПИ І, кв.700е, (между блокове ШПК 1 и ШПК2) гр. Плевен, жк ”Сторгозия”, при първоначална цена от 70 лв. за 1 кв. м, застроена площ и депозит за участие 126 лв.

 

от 14:30 ч:

Сграда с идентификатор 56722.655.61.1, със застроена площ 93 кв. м, находяща се в гр.Плевен, жк Сторгозия № 61А, с прадназначение: сграда за търговия, разположена в ПИ с идентификатор 56722.655.61, северно от жилищен блок № 61, жк Сторгозия, при първоначална цена от 45 500 лв. и депозит за участие 4 550 лв.

 

от 15:00 ч:

Незастроен поземлен имот с идентификатор 06999.501.882, с площ 607 кв. м, представляващ УПИ VIII, отреден за жилищно строителство, находящ се в кв.7, по плана на с.Буковлък, при първоначална цена 14 000 лв. и депозит за участие – 1 400 лв.

 

от 15:30 ч:

Незастроен поземлен имот с идентификатор 06999.501.713, с площ 594 кв. м, представляващ УПИ ХIII, отреден за жилищно строителство, находящ се в кв.7, по плана на с.Буковлък, при първоначална цена 14 000 лв. и депозит за участие – 1 400 лв.

 

от 16:00 ч:

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87597.301.1187, с площ 1394 кв. м, представляващ УПИ ІV-301.1187, отреден за жилищно строителство, находящ се в кв.81, по плана на с.Ясен, при първоначална цена 50 500 лв. и депозит за участие – 5 050 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 30.03.2022 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 24.02.2022 г. до 12:00 ч. на 08.03.2022 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 08.03.2022 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 10.03.2022 г. до 12:00 ч. на 29.03.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 29.03.2022 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:         (064) 881-324 и 881-310.

За оглед на сградата в жк Сторгозия № 61А – лице за контакти: Ваня Борисова GSM 0879911299