Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Гривица, с. Пелишат и с. Ралево

1816

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  № 933, 934, 935/27.04.2018г. и 975, 976, 977/31.05.2018г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти

 

На 28.06.2018г. – ЧЕТВЪРТЪК

от 14.00ч:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Гривица, община Плевен – УПИ І, кв. 88, с площ 620 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 7 000 лв. и депозит за участие 700 лв.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Гривица, община Плевен – УПИ VІ, кв. 88, с площ 750 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 8 300 лв. и депозит за участие 830 лв.

от 14.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Ралево, община Плевен - УПИ Х, кв. 39, с площ 500 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 4 000 лв. и депозит за участие 400 лв.

от 15.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Пелишат, община Плевен – УПИ Х, кв. 26, с площ 1 100 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 3 200 лв. и депозит за участие 320 лв.

от 15.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ ІІ, кв. 52а, с площ 4 439 кв.м, отреден за обществено обслужващи, производствени и складови дейности, при първоначална цена 64 100 лв. и депозит за участие 6 410 лв.

от 16.00 ч:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56722.659.125.2.1 – бивша “Клинична лаборатория”, разположен на втория етаж от масивна, триетажна сграда, построена през 1937г., находяща се в град Плевен, ул. “Панега” № 28а,  със застроена площ на етажа 107.10 кв.м, заедно със съответната част от общите части и общите помещения на сградата, както и от правото на строеж в урегулиран поземлен имот с идентификатор: 56722.659.125 – УПИ ІV, кв.304, при първоначална цена 45 000 лв. и депозит за участие 4 500 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг за тези имоти ще се проведе на 12.07.2018г. в същия час и при същите условия.

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 18.06.2018г. до 12.00 ч. на 27.06.2018г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 27.06.2018г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 02.07.2018г. до 12.00 ч. на 11.07.2018г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 11.07.2018г.

ОГЛЕД НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ ще бъде осигурен, след предварително уговаряне на тел. 064 881 324.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310