Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Опанец, с. Ясен и движими вещи (лодки и водни колелета)

1676

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №  777/30.11.2017 г., 1028 и 1029/26.07.2018 г., 1072, 1073, 1074 и 1075/30.08.2018 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти и  движими вещи:

 

Публичните търгове ще се проведат на 26.09.2018 г. – СРЯДА

от 11.00ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в град Плевен, жк “Дружба” с идентификатор 56722.667.1036 с площ 631 кв.м – УПИ V, кв. 11, отреден за обществено обслужване, при първоначална цена 80 000 лв. и депозит за участие 8 000 лв.

от 11.30 ч:

Застроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Опанец, община Плевен - УПИ ХХХ, кв. 11, с площ 80 кв.м, отреден за обществено обслужване, заедно с построената в него едноетажна, нежилищна сграда със застроена площ 18 кв.м, при първоначална цена 1 600 лв. и депозит за участие 600 лв.

от 14.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в село Ясен, община Плевен - УПИ І, кв. 41, с площ 5 300 кв.м, отреден за обществено обслужване, спорт и развлечения, при първоначална цена 96 000 лв. и депозит за участие 9 600 лв.

от 14.30 ч:

Застроен урегулиран поземлен имот, находящ се в село Ясен, община Плевен - УПИ І, кв. 78а, с площ 530 кв.м, отреден за магазин и трафопост, заедно с построената в него едноетажна, нежилищна сграда със застроена площ 76.45 кв.м, при първоначална цена 30 500 лв. и депозит за участие 3 050 лв.

от 15.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в село Ясен, община Плевен - УПИ V, кв. 81, с площ 1 745 кв.м, при първоначална цена 23 000 лв. и депозит 2 300 лв.

 

от 15.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в село Буковлък, община Плевен - УПИ І, кв. 7, с площ 595 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 4 200 лв. и депозит 420 лв.

от 16.00 ч:

Движими вещи, находящи се в склад на ОП „Акварел” – Плевен, при първоначална цена и депозит за участие, както следва:

1. Гребна лодка „Диана” – 1 бр. с първоначална цена 300 лв. и депозит за участие – 30 лв.

2. Гребни лодки тип „ЯЛ” – 7 бр. с първоначална цена за 1 бр. 400 лв. и депозит  – 40 лв.

3. Водни колела – 2 бр. с първоначална цена за 1 бр. 200 лв. и депозит за участие – 20 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите или вещите, нов търг за тези имоти и вещи ще се проведе на 17.10.2018г. в същия час и при същите условия.

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 11.09.2018г. до 12.00 ч. на 25.09.2018г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 25.09.2018г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 27.09.2018г. до 12.00 ч. на 16.10.2018г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 16.10.2018г.

ОГЛЕД НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ ще бъде осигурен, след предварително уговаряне на тел. 064 838212 с г-жа Детелина Дамянова – домакин на ОП „Акварел” – Плевен.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310