Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица и движими вещи в гр. Славяново

868

 

 

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №313/27.08.2020 г., 507 и 508 от 25.03.2021 г.,  на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне

на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти и движими вещи (моторни превозни средства и тежкотоварна техника):

 

 

Публичнитe търгове ще се проведат на 12.05.2021 г. – СРЯДА

 

от 14:00 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул.”Ралица” №6, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.663.22 с площ 376 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на гр. Плевен УПИ Х-663.22, кв.177, за жилищно строителство, при първоначална цена от 41 000  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 4 100 лв.

от 14:30 ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в с. Гривица, с идентификатор 17854.201.967 с площ 1605 кв.м –  – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по УПИ ІV в кв.96, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 33 000 лв. и депозит за участие – 3 300 лв.

от 15:00 ч:

Движими вещи (моторни превозни средства и тежкотоварна техника), находящи се в кметство гр. Славяново, както следва:

 

Наименование на дв. вещ

Рег. номер

Първоначална цена /лв./

Депозит 

   /лв./

1

Лек автомобил „Хонда акорд”

ЕН 3686 ВС

800

80

2

Микробус „Мерцедес” 207 Д

ЕН 5663 АМ

700

70

3

Лек автомобил „Пежо” 405

ЕН 1961 ВА

400

40

4

Лек автомобил „Фолксфаген Каравел”

ЕН 1960 ВА

800

80

5

Лек автомобил „Опел рекорд”

ЕН 9042 АР

250

25

6

Автобус „Щаер”

ЕН 7484 ВМ

3000

300

7

Булдозер С100

липсва

3000

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 26.05.2021 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ – 60 лв. без ДДС.

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 23.04.2021 г. до 12:00 ч. на 11.05.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16.00 ч. на 11.05.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 13.05.2021 г. до 12:00 ч. на 25.05.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 25.05.2021 г.

ОГЛЕД НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ ще бъде осигурен, след направена заявка до кмета на гр. Славяново на тел. 06515 2008.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:   (064) 881-310, 881-324 и 06515 2008