Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, жк. "Дружба", в с. Буковлък и за отстъпване право на строеж за гаражи и магазин в гр. Плевен

1607

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  № 363, 364 и 368 от 12.11.2020 г.,

и 411, и 412 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за учредяване право на строеж и за продажба на общински недвижими имоти:

 

Публичните търгове ще се проведат на 27.01.2021 г. – СРЯДА

 

от 14:00 ч:

Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на магазин за хранителни стоки с площ 36 кв. м в  ПИ с идентификатор 56722.655.142 – УПИ І, кв.729, град Плевен, жк ”Сторгозия”, при първоначална цена 80 лв. за 1 кв. м застроена площ и депозит за участие 288 лв.

 

от 14:30 ч:

Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на 2 бр. гараж, всеки със застроена площ 24 кв. м в ПИ с идентификатор 56722.664.176 – УПИ І, кв.269, ул. ”Ген.Колев” №14, град Плевен, при първоначална цена 75 лв. за 1 кв. м застроена площ и депозит за участие 180 лв. До участие в търга се допускат само лица притежаващи собственост: сграда и/или самостоятелен обект в сгради, попадащи в УПИ І, кв.269, град Плевен, ПИ с идентификатори: 56722.664.176 с адм. адреси: ул. ”Ген.Колев” № 14;

56722.664.177 - ул. ”Ген.Колев” № 18; 56722.664.178 - ул. ”Ген.Колев” № 18А; 56722.664.179 - ул. ”Ген Колев” № 20, вх.А и вх.Б; 56722.664.175 - ул. ”Сан Стефано” № 31, вх.А и вх.Б; 56722.664.181 – ул. „Сан Стефано” №33, вх.А и вх.Б, ул. „Сан Стефано” №20, Сан Стефано блок 20, жк Мара Денчева блок 12, вх.А, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж и вх.З.

Собствеността ще се проверява в Агенция по геодезия, картография и кадастър в регистъра към съответния идентификатор на обекта. За целта е необходимо всички желаещи да участват в търга да регистрират собствеността си в Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

 

от 15:00 ч:

Незастроен поземлен имот, находящ се в град Плевен, жк “Дружба” с идентификатор 56722.667.1036 с площ 631 кв.м – УПИ V, кв. 11, отреден за обществено обслужване, при първоначална цена 45 000 лв. и депозит за участие 4 500 лв.

 

от 15.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящи се в с. Буковлък, община Плевен – ПИ 06999.501.892 - УПИ VІІІ-429, кв.19а, с площ 463 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 6 000 лв. и депозит за участие 600 лв.

 

от 16:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящи се в с. Буковлък, община Плевен – ПИ 06999.501.429 - УПИ ХІІІ-429, кв.19а, с площ 504 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 6 000 лв. и депозит за участие 600 лв.

 

При липса на кандидати за правото на строеж за гаражи, отговарящи на посочените условия или на обявени спечелили участници, на повторния търг, който ще се проведе на 10.02.2021 г., ще бъдат допуснати всички желаещи.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 10.02.2021 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 12.01.2021 г. до 12:00 ч. на 26.01.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” №4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16.00 ч. на 26.01.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 28.01.2021 г. до 12:00 ч. на 09.02.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 09.02.2021 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310