Търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Къшин - УПИ VІІІ и УПИ ХІІІ, кв.19

1630

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решение №656 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

 

На 29.08.2017 г. – ВТОРНИК

от 14.00ч:

Незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в с. Къшин, Община Плевен – УПИ VІІІ, отреден за жилищно строителство, кв. 19 с площ 770 кв.м, при първоначална цена 7 520 лв. и депозит за участие 752 лв.;

УПИ ХІІІ, отреден за жилищно строителство, кв. 19 с площ 880 кв.м, при първоначална цена 8 690 лв. и депозит за участие 869 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 19.09.2017 г. в същия час и при същите условия.

 

ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 15.08.2017 г. до 12.00 ч. на 28.08.2017 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 28.08.2017 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува от 01.09.2017 г. до 12.00 ч. на 18.09.2017 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 18.09.2017 г.

 

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310