Търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за учредяване право на строеж и продажба на общински недвижими имоти

1655

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

 

На основание Решения № 622, 628 от 29.06.2017г. и № 591 от 30.05.2017г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за учредяване право на строеж и продажба на общински недвижими имоти:

 

На 19.07.2017г. – СРЯДА

от 14.00ч:

Учредяване право на строеж за изграждане на лятна кухня с навес върху застроен общински недвижим имот, находящ се в с. Ясен, община Плевен – УПИ І-697, кв.56а, със застроена площ 98.00 кв.м, при първоначална цена от 1 200 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 120 лв.

 

от 14.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ ХІІ, кв. 7, с площ 595 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена        4 200 лв. и депозит за участие 420 лв.

 

от 15.00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ VІ, кв. 7, с площ 595 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена        4 200 лв. и депозит за участие 420 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нови търгове за тези имоти ще се проведат на 02.08.2017г. в същия час и при същите условия.

 

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 12.07.2017 г. до 12.00 ч. на 18.07.2017 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 18.07.2017 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува от 20.07.2017 г. до 12.00 ч. на 01.08.2017 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 01.08.2017 г.

 

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310