Търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за учредяване право на строеж и продажба на общински недвижими имоти

1768

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения №№ 651, 655 и 657 от 27.07.2017г. и № 684 от 31.08.201 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за учредяване право на строеж и продажба на общински недвижими имоти:

 

На 26.09.2017г. – ВТОРНИК

от 14.00ч:

Масивна триетажна сграда, с иденти:56722.618.1.15, със ЗП 341 кв.м, с РЗП 949 кв.м, находяща се в ЗМ Кайлъка, разположена на около 500м южно от „Тотлебеновия вал”, при първоначална цена 324 000 лв. без ДДС и депозит за участие 32 400 лв.

от 14.30 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 168, представляващ самостоятелен обект с сграда с идентификатор 56722.659.445.1.3, жилище от две стаи, коридор, вестибюл и кухня със ЗП 83,74 кв.м и ½ ид.ч. от прилежащ таван с площ 106 кв.м, при първоначална цена 78 500 лв. без ДДС и депозит за участие 7 850 лв.

от 15.00 ч:

Учредяване право на строеж върху застроен общински недвижим имот с идентификатор 56722.654.197, находящ се в гр.Плевен, ул. ”Оряхово” № 13 – УПИ XV-17, кв.7, за изграждане на гараж със ЗП 26.00 кв.м, при първоначална цена от 2 000 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 200 лв.

от 15.30 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Буковлък, община Плевен - УПИ V-66, кв.13, с площ 800 кв.м, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 6 000 лв. без ДДС и депозит за участие 600 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нови търгове за тези имоти ще се проведат на 17.10.2017г. в същия час и при същите условия.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 18.09.2017г. до 12.00 ч. на 25.09.2017г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 25.09.2017г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува от 27.09.2017г. до 12.00 ч. на 16.10.2017г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 16.10.2017г.

ОГЛЕД НА СГРАДИТЕ ще бъде осигурен от 14.09.2017 г. всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч., след направена заявка в стая № 30 в административната сграда на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, или на обявените телефони за контакти. 

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310