УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Предоставяне за управление на имоти и вещи общинска собственост за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури

1999   

прилагани документи: Удостоверение, че юридическите лица са  на бюджетна издръжка заявления: Заявление свободен текст срок: 2 месеца