Отдаване под наем на помещения без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

1106

прилагани документи: 

1.Актуална съдебна регистрация

2.Нотариално заварено удостоверение за вписване в централния регистър

заявления: Заявление свободен текст

срок: 2 месеца

такса: