Отдаване под наем на помещения без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

1909

заявления: Заявление свободен текст

срок: 2 месеца