Предоставяне за управление на имоти и вещи общинска собственост за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури

2156

прилагани документи: Удостоверение, че юридическите лица са  на бюджетна издръжка

заявления: Заявление свободен текст

срок: 2 месеца