Продажба на земя –частна общинска собственост на собственик на законно построена върху нея сграда

2178

прилагани документи: 

 1.Документ за собственост на имота

 2. Скица на имота

заявления: Заявление

срок: 3 месеца