Учредяване на право на ползване върху недвижими имоти-общинска собственост

658

прилагани документи: Документ за актуално състояние

заявления: Заявление свободен текст

срок: 2 месеца

такса: