КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” - ПЛЕВЕН

2158

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ОБЯВА

Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2

На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9 ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД–10-1115/01.08.2014 г. на Кмета на Община Плевен за обявяване на конкурс за заемане на 1 вакантна щатна бройка за длъжността Директор на Дирекция „Военно - исторически музеи”


ОБЯВЯВА КОНКУPС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” - ПЛЕВЕНІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организира и ръководи цялостната дейност на дирекцията в рамките на определените му пълномощия и го представлява.ІІ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Всички закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до опазване и представяне на музейните ценности, организацията и управлението на музейното дело.

Конвенции и други международни документи по опазване на културното наследство.

Основни нормативни и административни актове за функциите и работата на Министерство на културата.

Да познава действащите нормативни документи в областта на държавната и общинска собственост, на трудовото законодателство, включително заплащане на труда и финансовата дисциплина.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образование – висше

Образователно - квалификационна степен – магистър

Професионално направление – история и археология

Трудов стаж – 3 години по специалносттаДруги умения и компетенции:

- организационни умения

- комуникативност

- способност за работа в екип

- адаптивностКато предимство се счита:

- присъдени научни степени и звания

- опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство

- участие в разработването и реализирането на програми и проекти

- чуждоезикова подготовка

- компютърна грамотностІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Защита на концепция за дейността и развитието на Дирекция „Военно – исторически музеи” - Плевен за период от пет години, подробно разработена за първата от тях

СъбеседванеV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Заявление за участие

Документ за самоличност (копие)

Документ за трудов стаж (копие)

Професионална автобиография

Документ за завършено образование (копие)

Свидетелство за съдимост

Концепция за дейността и развитието на Дирекция „Военно - исторически музеи - Плевен – се подготвя за 5 годишен период, като подробно е разработена първата в 5 екземпляра, в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:

- анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

- тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

- етапи за реализация на концепцията;Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурсVІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И РАЗРАБОТЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

За справка тел. 064/881-227 – отдел „Човешки ресурси”

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, на ет. 1, в сградата на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2.Файлове:

20112014.pdf 20112014.pdf