Конкурс за длъжността Директор на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен

1062

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД  10 - 1448

гр. Плевен, 28.08.2017 година

Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане № 2

           На основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда и чл. 44, ал. 2 във връзка  с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


                                                    ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

          ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Директор на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” –Плевен”.
          Място на работа –  Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”.
          Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в ансамбъла.

         І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

             Минимални изисквания:
         1.     Образование висше - образователно-квалификационна степен „Магистър”;
         2.    Професионално направление „Изпълнителско изкуство” или „Хореография”;
         3.    Професионален опит – пет години в съответното професионално направление;
         4.    Познаване на  българското законодателство в областта на културата;
         5.    Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.


        Като предимство се считат:

       -    Присъдени научни степени и звания;
       -    Опит в областта на сценичната и музикалната дейност;
       -    Компютърна грамотност;
       -    Чуждоезикова подготовка;
       -    Участие в разработването и реализирането на програми и проекти.

        ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
        1.  Заявление за участие;
        2.  Документ за самоличност (копие);
        3.  Документ за трудов стаж (копие);
        4.  Професионална автобиография;
        5.  Копие от документ за завършено висше образование;
        6.   Медицинско свидетелство;
        7.   Свидетелство за съдимост;

        8.  Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионалноквалификационни степени, компютърна грамотност, чужди езици;
        9.  Концепция за дейността и развитието на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”  – за период от 5 години в 5 екземпляра, запечатани и ненадписани.
       ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
       1.  Защита на концепция за дейността и развитието на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
       2.  Събеседване.

       ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И РАЗРАБОТЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ:
       Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. Копията от приложените документи да са заверени – вярно с оригинала и подпис на кандидата.
     За справка: тел. 064/ 881 227.
      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в ЦАОГ при Община Плевен / до зала „Катя Попова”/ и на официалния сайт на Община Плевен.
       Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от 5 /пет/ години.
       Конкурсната процедура ще се проведе от Комисията, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община Плевен, непосредствено след изтичане на срока за приемане на документите.

                                                                                 

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ

Кмет на Община Плевен

Файлове:

CCF06102017.pdf CCF06102017.pdf