Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол” при Община Плевен

872

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Главен експерт в отдел „Финансов контрол” при Община Плевен;

 

     I.КОНКУРСЪТ Е ЗА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;

     II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. Да са със завършено  висше образование  (икономика);  образователно- квалификационна степен „бакалавър", не по малко от 2 (две) години професионален опит, да нямат налагано дисциплинарно наказание – „уволнение”, освен ако е заличено; 
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
 4. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 5. Минимален ранг за длъжността IV младши;
 6. Допълнителни изисквания:
  • Компетентност, свързване с познаване на нормативни актове;
  • Организационна компетентност;
  • Комуникационна компетентност;
  • Компютърна компетентност;

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

      Конкурсът ще се проведе по реда на раздел II от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т.1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса ( Приложение 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Декларация от лицето, че е:
  • пълнолетен български гражданин, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
  • не е поставен под запрещение
  • не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
  • не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2.Копия от документи за завършено  висше образование  (икономика);  образователно- квалификационна степен „бакалавър",

3.    Автобиография;

4.    Копие от трудова / служебна книжка;

 1. Медицинско свидетелство;
 2. Свидетелство за съдимост;

      Копията на документите се представят в цялост / от първа до последна страница /, като условие за допускане до конкурса.

 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

       Длъжността Главен експерт в отдел ФК при Община Плевен, съгласно утвърдена длъжностна характеристика е под прякото ръководство на Началник отдел ФК. Основна цел – Упражнява предварителен контрол върху представени документи за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, извършва текущи проверки за съответствие на извършените разходи с поетите задължения и др. Преки задължения – Осъществява дейности съгласно утвърдена длъжностна характеристика. Минималното основно месечно възнаграждение  за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН 5, степен 4 е 600,00 лв.

      Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване при Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.  

      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в Център за административно обслужване.

Файлове:

Протокол 1.doc Протокол 1.doc