Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие и стопански дейности”

1907

ОБЯВА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2

на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служителО Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие и стопански дейности” при Община Плевен.

І. Конкурсът се обявява за заемане на ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;

2. Да са със завършено висше икономическо образование, минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър” и не по-малко от 4 (четири) години професионален опит, или III младши ранг;

3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

6. Допълнителни изисквания:

        - Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

        - Организационна компетентност;

          - Комуникационна компетентност;

          - Компетентност за работа с потребители;

        - Компютърна компетентност.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът да се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето ,че е:

        - пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;       

        - не е поставен под запрещение;

        - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

        - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2. Документ за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен  “ бакалавър”);

3. Автобиография;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Копие от трудова/служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие и стопански дейности” при дирекция  „Икономическо развитие” съгласно утвърдена длъжностна характеристика е под прякото ръководство на директора на дирекцията. Основна целподпомагане дейността на прекия ръководител в осъществяването на неговите функции. Области на дейностКординира и контролира поддържането и разработването на база данни за местното икономическо развитие, туризма и транспорта. Преки задълженияКонтролира и кординира : разглеждането и окомплектоването на постъпилите заявления за издаване на схема и разрешения за разполагане на преместваеми съоръжения, обслужващи търговията, транспорта, рекреацията, РИЕ, летни градини и организирането на рекламни шествия, промоции и др. Срочно събиране на справки от фирми-превозвачи, извършващи превози на пътници на територията на Община Плевен и изготвянето на разпределенията на средствата за компенсиране на абонаментните карти на ВВ, държавни служители от МВР и пътуванията по намалени цени на възрастни граждани, учащи се и студенти., Изготвянето на справки за финансовите резултати от стопанската дейност на общинските дружества.  Минималното основно месечно възнаграждение за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво РН7Б, степен 7, е 680.00 лв.

 

        Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при  Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1-ви в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2.