Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване”

779

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен;

     I.КОНКУРСЪТ Е ЗА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;

     II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. Да са със завършено  висше образование  (юридическо);  образователно- квалификационна степен „магистър", да притежават удостоверение за придобита юридическа правоспособност, Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „уволнение”, освен ако е заличено; 
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
 4. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 5. Минимален ранг за длъжността V младши;
 6. Допълнителни изисквания, ще се счита за предимство притежаването на:
  • Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;
  • Организационна компетентност;
  • Комуникационна компетентност;
  • Компютърна компетентност;
  • Опит в държавна или общинска администрация

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

      Конкурсът ще се проведе по реда на раздел II от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т.1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса ( Приложение 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Декларация от лицето, че е:
  • пълнолетен български гражданин, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
  • не е поставен под запрещение
  • не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
  • не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2.   Копие от документ за завършено  висше образование  (юридическо);  образователно- квалификационна степен „магистър",

3.    Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност,

4.    Автобиография;

5.    Копие от трудова / служебна книжка;

6.    Медицинско свидетелство;

 1. Свидетелство за съдимост;

      Копията на документите се представят в цялост / от първа до последна страница /, като условие за допускане до конкурса.

 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

       Длъжността Юрисконсулт в отдел ПНО при Община Плевен, съгласно утвърдена длъжностна характеристика е под прякото ръководство на Началник отдел ПНО. Основна цел – Осъществява дейности във връзка с процесуалното представителство на общината, правното обслужване на отделите и дирекциите, включително изготвянето на проекти на договори, заповеди, проекти на нормативни актове и др. Преки задължения – Осъществява дейности съгласно утвърдена длъжностна характеристика. Основно месечно възнаграждение  за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН 7, степен 3 е в границите 460,00 – 760,00 лв.  .

      Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване при Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.  

      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в Център за административно обслужване и на интернет сайта на Община Плевен.