ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен

832

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен

 

Във връзка с изпълнението на проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен“, по Договор № BG05M9OP001-2.004-0019-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Плевен обявява подбор  за  длъжност

 

Логопед  – 1 /една / позиция – непълно работно време (4 часа дневна заетост) в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“

 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Готовност за работа с деца с увреждания и техните семейства;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват;

 

 1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Образование – завършена образователна степен бакалавър/ магистър с професионално направление „Логопедия“, „Специална педагогика“ или други приравнени специалности и квалификации;
 • Да познават нормативната уредба в областта на предучилищната подготовка, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office; Internet;
 •  

Забележка: За документ, удостоверяващ компютърна грамотност ще се считат и часовете по информационни технологии/информатика от дипломата за завършено образование.

 

ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРЕДИМСТВО:

 • Практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Да познават спецификата на социалната работа с деца с увреждания и техните родители и др.
 • Да познават Методическото ръководство за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”.
 1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ:
 2. Заявление за кандидатстване за работа – по образец – Приложение 1;
 3. Професионална автобиография (CV) – по образец – Приложение 2;
 4. Декларация за обработка на личните данни на кандидата – по образец – Приложение 3;
 5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец – Приложение 4;
 6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
 7. Копие от диплома за завършено образование;
 8. Копие на документ за самоличност;
 9. Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучение и др./;

 

 1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ

Документи се подават в 30 дневен срок, от датата на публикуване на обявата (19.09.2017 г.), в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен /адрес: гр. Плевен, пл. Възраждане № 4/.

ВАЖНО! Документите с поставят в запечатан плик, на който трябва да бъде изписано име, адрес и телефон за връзка на кандидата, посочва се името на проекта, услугата и длъжността за която кандидатства. /напр. проект „Продължаване дейността на РЦРИУ – Плевен“, кандидат за длъжност ………………………….. в услугата „…………………………………………“/

Всички документи, които трябва да бъдат подадени,  могат да бъдат изтеглени  от електронната страница на Община Плевен – www.pleven.bg.

 

 1. НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОРА
 • Със Заповед на Кмета на Община Плевен се сформира комисия, която да разгледа и оцени всички постъпили документи.
 • До събеседване няма да се допускат кандидати, които не се представили всички изискуеми документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
 • Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на електронната страница на Община Плевен.
 • Комисията, назначена от Кмета на Община Плевен провежда събеседване с допуснатите кандидати с цел да се установят професионалните и личностни им качества.
 • Протоколът с резултатите от събеседването се обявява на електронната страница на Община Плевен.
 • С класираният на първо място кандидат се сключва срочен трудов договор.

 

        Основно месечно възнаграждение за длъжността „Логопед“ – 420 лв.

 

За допълнителна информация:

Тодор Еленков – Ръководител на проекта

Телефон за връзка:  064/881-314