ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) – ГР. ПЛЕВЕН, ПО ПРОЕКТ:BG05SFOP001-4.004-0026 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020 Г.

741