ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Сухопътните войски на лица, изпълнявали военна служба

615

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Сухопътните войски на лица, изпълнявали военна служба 

(кадрова военна служба)

1. Със заповед № ОХ-1312/22.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за офицери, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), във военни формирования (в. ф.) от състава на Сухопътните войски, както следва:

1.1. за в. ф. 24150 – Ст. Загора – 5;

1.2. за в. ф. 34750 – Карлово – 1;

1.3. за в. ф. 26400 – Благоевград – 2;

1.4. за в. ф. 24490 – Асеновград – 2;

1.5. за в. ф. 22220 – Сливен – 3;

1.6. за в. ф. 22160 – Плевен – 1;

1.7. за в. ф. 28610 – София – 3;

1.8. за в. ф. 24620 – Свобода – 2.

2. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

 3. За длъжностите по т. 1 може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

4. До 23.01.2018г. кандидатите за вакантните длъжности трябва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до съответното длъжностно лице.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен или на тел.:064/824 147, 0879 911 230.