Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военно-геогравската служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

579

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военно-геогравската служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

 

1. Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 (три) вакантни длъжности във Военно-геогравската служба, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Длъжност

Военно звание

Военно формирование

Б Р о и

Образование

Минимадно ниво на достъп до класифицирана информация

Началник на секция „Финанси” в сектор ФСД

Капитан, ст.лейтенант, лейтенант

26480 - София

1

ОКС бакалавър по специалност Финанси, Финанси и счетоводство, Счетоводство, Счетоводство и контрол или Икономика  

Секретно

Геодезист в секция „Геодезия” на сектор „Топогеодезия”

Капитан, ст.лейтенант, лейтенант

24430 - Троян

2

ОКС бакалавър по Геодезия или Маркшайдерство и геодезия  

Секретно

2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на ЦВО.

Повече информация може да получите в офис за водене на военен отчет в община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация Плевен или тел.:064/824 147, 0879 911 230.