ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

757

1. Със заповед № ОХ – 370/19.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22320 – Божурище от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

1

Началник на Пост за класифицирана информация на НАТО и ЕС в секция „Сигурност на информацията“

Младши сержант; Сержант; Старши сержант

22320 – Божурище

1

Средно

1. Придобита специализа- ция от професионален сержантски (старшински) колеж;

2. Курс за завеждащи на регистратури

 

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 22.05.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 22320 – Божурище  чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.