ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

277

1. Със заповед № ОХ-679/25.07.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за военнослужещ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Минимално ниво на достъп до КИ

1

Старши специалист I степен в служба „Автомобилна техника и гориво- смазочни материали“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Мичман (Старшина)

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център

Свидетелство за управление на МПС категория „С”

Поверително

2. До 13.08.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

3. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.