ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПСИХОЛОГ В ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ

1008

         Община Плевен обявява свободна длъжност за психолог в Превантивно – информационен център по зависимости (ПИЦ), Плевен, бул. Русе, № 1, ет.4  

 

 1. Основните задължения за длъжността:
  1. Осъществява дейности по превенция на зависимости.
  2. Планира, реализира и отчита здравно информационни сесии за превенция на рисково поведение сред деца и млади хора в и извън училище; социални институции и др.
  3. Осигурява индивидуално и групово психологическо консултиране на деца, младежи, граждани и/или техните семейства, свързано с потенциален или вече индикиран риск от употреба или злоупотреба с ПАВ и други зависимости;
  4. Участва в планирането и реализирането на обучения за специалисти, деца и млади хора.
  5. Съдейства за изпълнение и постигане на целите на национални, регионални и местни стратегии и проекти, свързани с превенция на рискови фактори.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 1. Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност „Психология”;
 2. Допълнителни умения: 
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за разработване и координиране на програми и инициативи;
 • Изготвяне на анализи, доклади, отчетна документация. 
 • Способност за самостоятелна организация на труда и за работа в екип.
 •  Умения за вземане на решения.

 

 1. Необходими документи:
 1. Заявление за заемане на вакантната длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, мобилен телефон и актуална електронна поща на кандидата.
 2. Диплом за образователно-квалификационна степен;
 3. Автобиография;
 4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

 1. Минимален размер на основната заплата -  864 лв.

 

 1. Място и срок за подаване:
 • Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за  вакантна длъжност в ПИЦ – Плевен.
 • Срок за подаване – до 17:00 ч. на 20.03.2020 г. в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.

 

     VI. Подборът ще се извърши от комисия, въз основа на:

 • Преглед на представените от кандидата документи.
 • Събеседване за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите.

 

 

Тел. за контакт: 064/ 84 81 63 – Катя Божикова