ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини

1096

 

Община Плевен обявява процедура по подбор за следните вакантни длъжности:

 

Наименование на детското

Длъжност

Код по НКПД

1.

ДГ „Еделвайс”

Ж.к. „Сторгозия”

мед. специалист яслена група

22215001

2.

ДГ „Гергана”

Ж.к. „Сторгозия”

мед. специалист в здравен кабинет

22215001

3.

ДГ „Гергана”

Ж. к. „Сторгозия”

мед. специалист яслена група-вакантна от 03.10.2017г.

22215001

4.

ДГ „Незабравка”

ул. „Оряхово” №6

мед. специалист яслена група

22215001

5.

ДГ „Кокиче”

мед. специалист здравен кабинет

22215001

6.

ДГ „Дружба”

ж. к. „Дружба”

мед. специалист здравен кабинет

22215001

7.

ДГ „Дружба”

ж. к. „Дружба”

мед. специалист яслена група

22215001

8.

ДГ „Снежанка”

ул. „Цар Самуил” 55

мед. специалист яслена група-

вакантна от 05.10.2017г.

22215001

9.

ДГ „Зорница”

мед. специалист яслена група

22215001

Подборът ще се осъществи на два етапа:

1. Подбор по документи

2. Интервю с допуснатите по документи кандидати.

Изисквания за заемане на длъжността:

     1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Медицинска сестра”.                        

     2. Компютърна грамотност: Word, Excel, Internet.     

Необходими документи:

     1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, актуален e-mail на кандидата и телефон за връзка.

     2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

     3. Автобиография;

     4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

      Кандидатите могат да кандидатстват за повече от една позиция, но с отделни заявления.

      Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

      Срок за подаване - до 17:00ч. на 25.08.2017г.  в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” №4.

 

      Документите ще се разгледат от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Плевен.

      Допуснатите до интервю ще бъдат писмено уведомени за часа, датата и мястото на провеждане на интервюто (Община Плевен не носи отговорност за некоректо подадени адреси).

     Недопуснатете кандидати също ще бъдат писмено уведомени .

     Кандидатите могат да се запознаят с длъжностните характеристики за обявените длъжности в Обединено счетоводство „Детски ясли” с адрес – ул. „Гурко”10, чрез предоставяне на същата срещу подпис на кандидата.

     Комисията ще оценява професионалната подготовка, познаването на нормативни документи, касаещи детско здравеопазване, комуникативни умения и решаване на конфликтни ситуации.

     За резултатите от проведения подбор ще се състави протокол, който ще бъде качен на сайта на Общината и изложен на информационното табло в Центъра за административно обслужване на граждани .