ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини

1152

ОБЯВА

за

вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини

Община Плевен обявява процедура по подбор за следните вакантни длъжности:

Наименование на детското

Длъжност

Код по НКПД

1.

ДГ „Еделвайс”

Ж.к. „Сторгозия”

мед. специалист яслена група

22215001

2.

ДГ „3-ти март”

Ул.”Сергей Румянцев” 69

мед. специалист в яслена група

22215001

3.

ДГ „Щастливо детство”

Ул. „Гоце Делчев”5

мед. специалист

здравен кабинет

22215001

4.

ДГ „Юнско въстание”

Ул.”Сергей Румянцев” 41

мед. специалист

здравен кабинет

22215001

5.

ДГ „Слънце”

Ул. „Проф. Ил. Бешков”4

мед. специалист здравен кабинет

22215001

6.

ДГ „Иглика”

Ул. „Карлово” 4

мед. специалист здравен кабинет

22215001

7.

ДГ „Дружба”

ж. к. „Дружба”

мед. специалист здравен кабинет

22215001

Подборът ще се осъществи на два етапа:

1.Подбор по документи

  1. Интервю с допуснатите по документи кандидати.

Изисквания за заемане на длъжността:

      1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по  специалност „медицинска сестра”.                                                                                                                                                               

2.   Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

      Необходими документи:

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес и актуален e-mail на кандидата.

2. Диплом за исканата образователно- квалификационна степен;

3. Автобиография;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

Кандидатите могат да кандидатстват за повече от една позиция, но с отделни заявления в 1 (един) плик.

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване до 17:00ч. на 05.12.2017г.  в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4.

 

Документите ще се разгледат от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Плевен.

Допуснатите до интервю ще бъдат писмено уведомени за часа, датата и мястото на провеждане на интервюто (Община Плевен не носи отговорност за некоректо подадени адреси).

Недопуснатете кандидати също ще бъдат писмено уведомени .

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностните характеристики за обявените длъжности в Обединено счетоводство „Детски ясли” с адрес – ул. „Гурко”10, чрез предоставяне на същата срещу подпис на кандидата.

 Комисията ще оценява професионалната подготовка, познаването на нормативни документи, касаещи детско здравеопазване, комуникативни умения и решаване на конфликтни ситуации.

За резултатите от проведения подбор ще се състави протокол, който ще бъде качен на сайта на Общината и изложен на информационното табло в Центъра за административно обслужване на граждани .