ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини

663

ОБЯВА

за

вакантни длъжности  за медицински специалисти в здравни  кабинети на детски градини

 

     Община Плевен обявява свободни длъжности за медицински специалисти в здравен кабинет на ДГ „Калина”- ж.к. „Дружба” гр. Плевен и ДГ „Теменуга”- ул. „Ангел войвода” №2  гр. Плевен.

 

     Изисквания за заемане на длъжността:

 

  1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра” .

  2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

      Необходими документи:

 

    1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност.В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

    2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

    3. Автобиография;

    4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

     Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за  вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

    Срок за подаване – до 17:00 ч. на 04.11.2019г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.